Saxkjøbing RoklubVedtægter


VEDTÆGTER FOR SAXKJØBING ROKLUB

Gældende vedtægter. Senest ændret marts 2016

Hent vedtægterne i pdf-format

§ 1
Klubbens navn er "Saxkjøbing Roklub", med hjemsted Havnegade 6 i Sakskøbing i Guldborgsund kommune. Dens formål er at give medlemmerne lejlighed til positiv udnyttelse af fritiden ved motion, fysisk træning og kammeratligt samvær.

§ 2
Klubben skal være tilsluttet Dansk Forening for Rosport, og er underlagt dennes love og reglementer. Klubben kan være medlem af andre specialforbund.

§ 3
Klubben består af aktive og passive medlemmer. De aktive medlemmer opdeles i seniorafdeling (fra 18 år og opefter), og en juniorafdeling (til og med det fyldte 17. år). Som betingelse for deltagelse i roningen må ethvert medlem opfylde de i D.F.f.R. eller andre specialforbunds love og reglementer indeholdte krav om svømmefærdighed.
Alle som har interesse deri, kan optages som passive medlemmer. Passive medlemmer kan deltage i klubbens festligheder og overvære klubbens generalforsamling, men uden stemmeret. Passive medlemmer har ikke adgang til at benytte klubbens materiel.

§ 4
Aktive medlemmer kan optages ved aflevering af indmeldelsesblanket til bestyrelsen. Passive medlemmer kan optages i klubben ved henvendelse til bestyrelsen.
Bestyrelsen kan nægte ansøgere optagelse i klubben.
Bestyrelsen er bemyndiget til at udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer har samme rettigheder som aktive medlemmer.
Aktive seniormedlemmer kan efter begæring til bestyrelsen få udleveret nøgle til roklubben mod betaling af et depositum.

§ 5
Roning i klubbens både uden medlemskab af klubben (f.eks. i forbindelse med skolekaproning) kræver bestyrelsens tilladelse.

§ 6
Kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Medlemmer under uddannelse kan, efter ansøgning, få nedsat kontingentet til det, som til enhver tid betales af juniorer.

§7
Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen med 1 måneds varsel. Bortrejse dog undtaget herfra.

§ 8
Når et medlem handler mod klubbens love, reglement og øvrige bestemmelser eller gør sig skyldig i en adfærd, der krænker klubbens anseelse, eller modarbejder klubben, og ikke vil rette sig efter bestyrelsens skriftlige tilhold om at efterkomme disse, kan bestyrelsen foreløbig forbyde vedkommende deltagelse i klubbens virksomhed. Efter afholdt bestyrelsesmøde, kan medlemmet sættes i karantæne eller ekskluderes af klubben.
Ved eksklusion kan medlemmet skriftligt begære eksklusionen behandlet på klubbens første ordinære generalforsamling med ret til at forsvare sig og med stemmeret vedrørende punktet om eksklusion. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.

§ 9
Kontingent betales kvartalsvis forud via bankoverførsel/homebanking (betalingsfrist er den 20. I henholdsvis januar, april, juli og oktober for aktive medlemmer og 20. april for passive medlemmer). Betaler et medlem ikke sit kontingent rettidigt, tilsendes mail eller brev med påmindelse og roklubbens kontonummer pålagt et erindringsgebyr ca. 2 uger efter til STRAKS-betaling. Betales kontingentet derpå ikke, overgives forholdet til bestyrelsen, som har pligt til at tage kontakt til medlemmet. Betales kontingentet derpå ikke inden 14 dage mister vedkommende sin ret til at benytte klubbens materiel, samt sin stemmeret til generalforsamlingen. Indgår beløbet ikke inden den 2. måneds udløb ekskluderes vedkommende af klubben, men klubbens krav på kontingent til lovlig udmeldelsestid opretholdes. Genoptagelse i klubben kan først ske, når hele gælden til klubben er betalt.

§ 10
Klubben ledes af en bestyrelse på minimum 5 medlemmer, som alle skal være aktive medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen og afgår efter tur.
På generalforsamlingen vælges 2 bestyrelsessuppleanter, som kan indtræde i bestyrelsen ved eventuelt afgang. Disse vælges for 2 år af gangen og afgår på skift. Bestyrelsessuppleanterne skal have tilsendt skriftligt referat fra bestyrelsesmøderne.
På generalforsamlingen vælges 2 revisorer, valgene er for 2 år af gangen, og revisorerne afgår på skift. Der vælges revisorsuppleant hvert år.
Formanden vælges på generalforsamlingen (for 2 år). Efter generalforsamlingen konstituerer
bestyrelsen sig med næstformand, kasserer, rochefer og materialeforvalter samt nedsætter de udvalg, der skønnes nødvendige for klubbens drift. Bestyrelsen fastsætter arbejdsvilkår for de nedsatte arbejdsudvalg.
I sådanne udvalg kan indvælges aktive og passive medlemmer udenfor bestyrelsens kreds. Bestyrelsen vælger repræsentanter til kreds- og hovedgeneralforsamling i D.F.f.R. samt til andre organisationer og udvalg.
Bestyrelsen kan overdrage kassererposten til en person uden for bestyrelsen. Denne person har ikke stemmeret i bestyrelsen, men deltager i bestyrelsesmøderne efter bestyrelsens skøn. Kassereren skal have tilsendt referat fra bestyrelsesmøder.
Såfremt bestyrelsen benytter kasserer uden for bestyrelsen, skal kassereren hvert år, i forbindelse med regn-skabsaflæggelsen, godkendes af generalforsamlingen.
Formanden og kassereren kan enkeltvis eller i fællesskab tegne foreningen. Efter beslutning i bestyrelsen kan andre bestyrelsesmedlemmer i konkrete situationer tildeles tegningsret.

§ 11
Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, deriblandt formand eller næstformand, er tilstede.
Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens, eller i hans fravær, næstformandens stemme afgørende.

§ 12
Bestyrelsen varetager klubbens interesser og fører tilsyn med materiellet, samt træffer bestemmelser i spørgsmål, som ikke er forudset i lovene.

§ 13
Bestyrelsen forvalter klubbens midler. Generalforsamlingens samtykke kræves til betydelige udgifter, f.eks. anskaffelse af både, bygning af bådehus, optagelse af lån o.l.

§ 14
Bestyrelsen udfærdiger reglement for benyttelse af klubbens materiale og inventar.
Ethvert medlem modtager et eksemplar af love og reglement.

§ 15
Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, som er beslutningsdygtig uden hensyn til deltagerantal. Ge-neralforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af januar kvartal - dog inden kredsgeneralforsamlingen. Generalforsamlingen indvarsles med 8 dages varsel ved annoncering idet lokale annonceblad eller i lokale dagblade. Indvarslingen kan også ske med 8 dages varsel ved skriftlig tilsigelse til hvert enkelt medlem.
Dagsorden skal omfatte:
1) Valg af stemmetællere
2) Valg af dirigent
3) Valg af sekretær
4) Formandens beretning for det forløbne år samt eventuelt udvalgs beretning for det forløbne år
5) Kassereren fremlægger revideret driftsregnskab og status for det forløbne år samt budget for kommende år
6) Indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse og suppleanter
a) valg af formand (kun hvert 2. år)
b) valg af bestyrelsesmedlemmer
c) valg af suppleanter
8) Valg af 1 revisor og revisorsuppleant
9) Fastsættelse af kontingent
10) Eventuelt
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, som dog skal være skriftlig, såfremt mindst 5 medlemmer forlanger det.
Medlemmer, som ikke har været medlem i mindst 3 måneder før generalforsamlingen, har ikke stemmeret.
4
Medlemmer som har kontingentrestance eller anden gæld til klubben, kan ikke indvælges i klubbens bestyrelse.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Medlemmer under 16 år udøver deres stemmeret via forældre/værge, dog kræves 18 år for at være valgbar.
Forslag der ønskes behandlet, skal indleveres skriftligt senest 4 dage før generalforsamlingen til
formanden.

§ 16
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse, eller når mindst 20 af klubbens stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig begæring derom, med angivelse af forhandlingsemne. Indvarslingen sker på samme måde, som nævnt i § 15. Dog kan indvarslingen nedsættes til 4 dage.

§ 17
Klubbens regnskabsår er fra 1.1. -31.12. Revision foretages af de på generalforsamlingerne valgte revisorer. Revisorerne har til enhver tid adgang til klubbens bøger og pligt til, i forbindelse med revisionen af årsregnskabet, at overbevise sig om tilstedeværelsen af kassebeholdningen og klubbens formue.

§ 18
Valg og beslutninger sker ved simpelt flertal. Dog kræves der til forandring af nærværende vedtægt og omstødelse af en af bestyrelsen foretaget eksklusion, at mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er mødt og mindst 2/3 af disse stemmer derfor. Såfremt der på generalforsamlingen ikke er mødt 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med samme dagsorden. Indkaldelse til en ekstraordinær generalfor-samling skal dog i så tilfælde, ske inden 1 måned efter afholdelse af den ordinære generalforsamling. På denne ekstraordinære generalforsamling træffes beslutning om ændring af denne vedtægt med 2/3’s flertal blandt de fremmødte.

§ 19
Til vedtagelse af klubbens opløsning kræves 2/3 flertal på en generalforsamling hvor mindst 4/5 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er mødt. Såfremt der på generalforsamlingen ikke er mødt 4/5 af de stemmeberettigede medlemmer, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med samme dagsorden. Indkaldelse til en ekstraordinær generalfor-samling skal dog i så tilfælde, ske inden 1 måned efter afholdelse af den ordinære generalforsamling. På denne ekstraordinære generalforsamling træffes beslutning om opløsning af klubben med 2/3’s flertal blandt de fremmødte.
Generalforsamlingen nedsætter et likvidationsudvalg på mindst 5 medlemmer. Likvidationsudvalget realiserer klubbens materiel og ejendom på bedst mulige måde. Det indkomne beløb anvendes først og fremmest til afvikling af eventuel gæld. Et eventuelt overskydende beløb indsættes i et pengeinstitut, og kontoen forvaltes midlertidigt af Dansk Forening for Rosport, indtil en ny roklub i Sakskøbing eller nærmeste omegn er oprettet. Den nye roklub vil kunne hæve den indsatte kapital med renter, når den har været medlem af Dansk Forening for Rosport i 1 år. Det er en absolut betingelse for at kunne hæve beløbet, at denne paragraf optages uændret i den nye roklubs love og til enhver tid skal være en del af disse. Såfremt der ikke er stiftet en ny roklub i Sakskøbing eller nærmeste omegn inden 5 år, tilfalder kapitalen Fritids-sammenslutningen i Sakskøbing, alternativt Guldborgsund Sports- og Idrætsråd og anvendes af denne/dette til ungdomsarbejde.
Ovenstående vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 4. februar 1991 og
revideret på de ordinære generalforsamlinger den 6. november 1991 og 16. november 1992,
den 20. januar 1994, 29. januar 1995 og 14. marts 2001.

Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling den 17. marts 2009. Ændringer (§ 18 og 19) er vedtaget på ordinær generalforsamling den 8. marts 2016.